Charakteristika materskej školy

Materská škola je 5–triedna a od 1.4.2002 je rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ je umiestnená v dvoch účelových budovách. V prvej na prízemí je trieda Dubáčiky. Na poschodí je trieda Lienky. V týchto triedach sú zaradené troj až štvorročné deti. V druhej budove na prízemí je trieda Zajačiky so štvor až päťročnými deťmi. Na poschodí je trieda Vranky a trieda Veveričky, kde sú umiestnení predškoláci. V tretej budove je hospodárska časť, t.j. kuchyňa s príslušnými priestormi. Nachádza sa tam tiež kancelária vedúcej ŠJ a riaditeľňa.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Banská Štiavnica, ktoré ju financuje z výnosu podielových daní. Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov spojených z prevádzkou školy. Deti z rodín v hmotnej núdzi na čiastočnú úhradu nákladov neprispievajú. Stravu majú tieto deti za symbolickú cenu. Finančné prostriedky získava škola tiež z nájmu priestorov, ktoré vznikli po poklese počtu detí v zariadení. Príjmy takto získané odvádzame na mestský úrad a následne čerpáme podľa potrieb na prevádzku školy. Keďže prioritou našej školy je pohybová výchova vo všetkých formách po celý čas pobytu dieťaťa v MŠ, zriadili sme vo voľných priestoroch telocvičňu, využívanú najmä počas nepriaznivého počasia. V ďalšom období chceme príjmy školy použiť práve na vybavenie týchto priestorov novým športovým náradím.

Cieľom školy je zaručiť deťom zdravý psychický aj fyzický vývoj, podporený emocionálnym a etickým rozvojom jeho osobnosti. Snažíme sa preto vytvoriť dostatočne široký priestor na individuálny prístup ku každému dieťaťu.

V pedagogickom prístupe k deťom uplatňujeme:Rybka

  • pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere
  • princíp aktivity dieťaťa
  • situačné rozhodovanie učiteľky

V didaktike MŠ využívame:

  • interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie
  • nové metódy pri nadobúdaní vedomostí, zručností a návykov

Novinky

Apríl - Jún 2018 [Faktúry]
Deň detí - Športom ku zdraviu [Fotogaléria, Zajačiky, 2017/2018]
Kriedou na chodník [Fotogaléria, Zajačiky, 2017/2018]
V Minizoo [Fotogaléria, Zajačiky, 2017/2018]
Ku koníkom [Fotogaléria, Zajačiky, 2017/2018]