Školský vzdelávací preukaz

Stupeň vzdelania ISCED 0
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma vzdelávania denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Názov školy Materská škola, Bratská ul. č.9
Adresa školy Bratská 9, 96901 Banská Štiavnica
IČO 37831097
Riaditeľ školy Jana Kruteková
Kontakty Tel.: 045/6911577, e-mail: msbratska@centrum.sk
Zástupca riaditeľa školy Alžbeta Štefanková
Zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica
Adresa Radničné námestie 1, 96901 Banská Štiavnica

Banská Štiavnica, 30.06.2011
Vypracovala: Jana Kruteková