Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Vážení rodičia, všetky informácie, ohľadom fungovania škôl aj z hľadiska epidemiologickej situácie nájdete na stránke Ministerstva školstva.

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

V sekcii dokumenty na našej stránke sú tiež vždy aktuálne informácie.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Zamestnávateľ, Materská škola, Bratská 9, Banská Štiavnica prijme do pracovného pomeru:

Kategória zamestnanca: Učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: 1.9.2021.
Druh PP: TPP, úväzok 100%,

Mzda: v závislosti od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 18.06.2021, poštou, alebo emailom.
Kontakt: Mgr. Andrea Pauková, 0915968412, riaditelkams@cistinka.sk

Regionálna výchova v MŠ Čistinka na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici
Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jednu z možností výchovy umením a aj výchovu k umeniu. Láskavou a hravou formou ňou dokážeme naplniť, množstvo vzdelávacích i výchovných cieľov. V našej materskej škole na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici máme zanietené kolegyne, ktorým nie je ľahostajný odkaz našich predkov. Založili sme detský súbor Čistinka a autentickou formou vedieme deti k úcte a láske k ľudovým tradíciám a ľudovej kultúre. Regionálnej výchove sa materská škola venuje dlhodobo, aj v minulosti organizovala a má v úmysle v budúcnosti organizovať kultúrne podujatia pre deti, s cieľom priblížiť zvyky a tradície regiónu Hont. Aj z tohto dôvodu sme hľadali cestu, ako v tejto neľahkej dobe nájsť zdroje na zakúpenie nových krojov, alebo inú prijateľnú cestu, aby sme priniesli autenticitu, radosť a motiváciu pre ďalšiu prácu s deťmi v tejto oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Mgr.art. Michaele Lajčákovej, ktorá nám pomohla s návrhom a ušila pre naše deti nové kroje. Bez jej pomoci by sa nám to určite nepodarilo Tiež ďakujem pani učiteľkám Petre Dávidovej a Zuzane Maliniakovej, ktoré veľmi pomohli pri ich vzniku a najmä s veľkou láskou a zanietením deťom odovzdávajú odkaz našich predkov. Budeme radi ak podporíte svojimi 2% z daní naše Občianske združenie, ktoré nám pomáha financovať naše aktivity.
Pevne verím, že už čoskoro zorganizujeme oslavu, kde Vám deti odprezentujú naše nové kroje a všetko, čo sa o svojom regióne naučili. Ďakujeme

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami.

Interiér tried a ich krátky popis, a tiež dokumentáciu z aktivít si môžete pozrieť v sekcii „TRIEDY“

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Chceme, aby deti zažívali pri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu Čistinka radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nachádzali sebauspokojenie v učení hrou, vychutnali si pocit úspechu a dopriali ho aj iným. Okrem iného je pre nás dôležité, aby sa deti naučili chrániť svoje zdravie, pochopili význam zdravej výživy a pohybovej aktivity, učili sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami, chránili životné prostredie a vnímali seba ako jeho súčasť. Ďalšou významnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je výchova úcte k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúry, preto na základe vlastnej iniciatívy budú deti objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo. Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Č – ČESTNOSŤ
I – INTERAKCIA – VNÍMAJME SA NAVZÁJOM
S – SPOLUPRÁCA
T – TOLERANCIA
I – INTERKULTÚRA
N – NÁROČNOSŤ
K – KVALITA
A – AKTIVITA