Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Materská škola, Bratská ulica č. 9, 969 01 Banská Štiavnica

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V rámci zaradenia do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2 a v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa : Materská škola, Bratská ulica č. 9, 969 01 Banská Štiavnica

Kategória voľného pracovného miesta : pedagogický asistent/asistentka

Podkategória : asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady : v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., ktoré sú uvedené v Prílohe č.6

Ďalšie požiadavky a predpoklady : dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, ovládanie štátneho jazyka, IKT zručnosti, samostatná práca s PC

Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania,

profesijný životopis,

kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre

potreby výberového konania ( § 11 zákona č.18/2018 Z.z.)

Platové zaradenie : Funkčný plat je stanovený zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, SŠ od 817,50 – 965 €, VŠ od 915 – 1080 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Nástup : od 01.09.2022 na dobu určitú (do 31.08.2023)

Úväzok : 100%

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do   6.6.2022 do 12,00 hod na adresu:

Materská škola, Bratská ulica č.9, 969 01 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Materskej školy, Bratská ulica č.9, Banská Štiavnica. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.6.2022 v čase od 8.00 hod v budove školy v priestoroch riaditeľne a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Banskej Štiavnici dňa: 24.5.2022                             

Mgr. Andrea Pauková, riaditeľka MŠ

Prevádzka materskej školy sa riadi aktuálnym COVID ŠKOLSKÝM SEMAFÓROM (nájdete na stránke MŠVVaŠ SR) a platnými VYHLÁŠKAMI ÚVZ SR. Za Vaše porozumenie ĎAKUJEME

Ekoučebňa - Projekt Volkswagen

Rekonštrukcia - Projekt SPP, Pontis

Regionálna výchova v MŠ Čistinka na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici
Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jednu z možností výchovy umením a aj výchovu k umeniu. Láskavou a hravou formou ňou dokážeme naplniť, množstvo vzdelávacích i výchovných cieľov. V našej materskej škole na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici máme zanietené kolegyne, ktorým nie je ľahostajný odkaz našich predkov. Založili sme detský súbor Čistinka a autentickou formou vedieme deti k úcte a láske k ľudovým tradíciám a ľudovej kultúre. Regionálnej výchove sa materská škola venuje dlhodobo, aj v minulosti organizovala a má v úmysle v budúcnosti organizovať kultúrne podujatia pre deti, s cieľom priblížiť zvyky a tradície regiónu Hont. Aj z tohto dôvodu sme hľadali cestu, ako v tejto neľahkej dobe nájsť zdroje na zakúpenie nových krojov, alebo inú prijateľnú cestu, aby sme priniesli autenticitu, radosť a motiváciu pre ďalšiu prácu s deťmi v tejto oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Mgr.art. Michaele Lajčákovej, ktorá nám pomohla s návrhom a ušila pre naše deti nové kroje. Bez jej pomoci by sa nám to určite nepodarilo Tiež ďakujem pani učiteľkám Petre Dávidovej a Zuzane Maliniakovej, ktoré veľmi pomohli pri ich vzniku a najmä s veľkou láskou a zanietením deťom odovzdávajú odkaz našich predkov. Budeme radi ak podporíte svojimi 2% z daní naše Občianske združenie, ktoré nám pomáha financovať naše aktivity.
Pevne verím, že už čoskoro zorganizujeme oslavu, kde Vám deti odprezentujú naše nové kroje a všetko, čo sa o svojom regióne naučili. Ďakujeme

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami.

Interiér tried a ich krátky popis, a tiež dokumentáciu z aktivít si môžete pozrieť v sekcii „TRIEDY“

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Chceme, aby deti zažívali pri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu Čistinka radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nachádzali sebauspokojenie v učení hrou, vychutnali si pocit úspechu a dopriali ho aj iným. Okrem iného je pre nás dôležité, aby sa deti naučili chrániť svoje zdravie, pochopili význam zdravej výživy a pohybovej aktivity, učili sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami, chránili životné prostredie a vnímali seba ako jeho súčasť. Ďalšou významnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je výchova úcte k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúry, preto na základe vlastnej iniciatívy budú deti objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo. Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.