Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je päťtriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami.

Interiér tried a ich krátky popis, a tiež dokumentáciu z aktivít si môžete pozrieť v sekcii „TRIEDY“

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Chceme, aby deti zažívali pri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu Čistinka radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nachádzali sebauspokojenie v učení hrou, vychutnali si pocit úspechu a dopriali ho aj iným. Okrem iného je pre nás dôležité, aby sa deti naučili chrániť svoje zdravie, pochopili význam zdravej výživy a pohybovej aktivity, učili sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami, chránili životné prostredie a vnímali seba ako jeho súčasť. Ďalšou významnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je výchova úcte k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúry, preto na základe vlastnej iniciatívy budú deti objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo. Deti materskej školy na základe vlastného záujmu spoznávajú krásu ľudových piesní, tancov, hier a dramatických stvárnení života našich predkov v detskom folklórnom súbore Čistinka, ktorý sme založili pri našej materskej škole. Reprezentujú školu smerom k verejnosti a tým získavajú širokú škálu sociálnych zručností.  Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Reportáže VioTV z našich aktivít

Oddych u nás na Čistinke.

Už dlhšie nás trápilo, že vchod do materskej školy, ktorý je verejným priestranstvom, je v nevyhovujúcom stave. Rozhodli sme sa požiadať o pomoc Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom projektu na základe VZN č.25/2014 a bolo nám schválených 1200 euro. Chceme sa aj touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju a ukázať Vám, že sme finančné prostriedky vynaložili efektívne. S výraznou pomocou zriaďovateľa a Technických služieb mesta Banská Štiavnica boli presťahované kontajnery, ktorých umiestnenie v tesnej blízkosti vchodu do MŠ bolo absolútne nehygienické a esteticky neprijateľné. Boli odvezené betónové kvetináče a stará prehnitá lavička, ktorú sme nahradili novými drevenými vyvýšenými záhonmi, kvalitnou tabuľou na kreslenie pre všetky deti na sídlisku Drieňová, ako aj lavičkami pre deti a aj dospelých. Dobrovoľníckou prácou zamestnanci materskej školy vysadili okrasné dreviny a kvety, ktoré sme zakúpili z vlastných zdrojov – rozpočtu školy. Verím, že časom sa podarí v spolupráci so zriaďovateľom vybudovať aj chodník, ktorý vedie do MŠ. Všetkým sa chceme touto cestou poďakovať, ktorí priložili ruku k dielu.

Nadácia Volkwágen Slovakia nám pomohla svojim grantom a my sa tešíme.

V minulom školskom roku sme v spolupráci so zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s. pánom Mariánom Madrom požiadali o grand Nadáciu Volkswagen Slovakia. Bolo nám schválených 2500 euro na projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť bosonohý chodník, ktorý bude vhodná prevencia zdravému vývinu chodidla a chrbtice a tiež terapia pre deti so zdravotným znevýhodnením. Potrebovali sme obnoviť náter eko farbami, vymeniť krytinu na malom detskom prístrešku, slúžiacemu na hranie a vzdelávanie detí. Taktiež sme potrebovali položiť dopadové plochy pod hrazdy a hojdačky a tým zvýšiť bezpečnosť detí pri pohybových aktivitách. Všetky zámery vďaka finančným prostriedkom, ktoré nám Nadácia Volkswagen Slovakia, a.s. poskytla sa nám podarilo zrealizovať. Zamestnanci a niektorí rodičia prispeli svojou dobrovoľníckou prácou a pomohli dotiahnuť projekt do konca. V septembri deti čakala vynovená školská záhrada. Ešte raz ďakujeme

Nadácia SPP nás opäť nesklamala.

Materská škola požiadala opäť aj tento rok o spoluprácu pani inžinierku Ivetu Mihinovú, ktorá je našou dobrou vílou a pomáha nezištne našej materskej škole už tretí rok. Požiadala o finančné prostriedky prostredníctvom NADÁCIE SPP podaním zamestnaneckého projektu. Pri podaní, ako aj realizácii sme úzko spolupracovali. Cieľom projektu bolo vyhradiť časť záhrady pre bezpečnú hru 2-3 ročných detí, aby mohli zmysluplne tráviť čas v školskej záhrade. Keďže väčšina herných prvkov je viac vhodná pre staršie deti a nám sa hlásia do materskej školy aj 2 ročné drobce, sme veľmi radi, že sa náš zámer naplnil aj s prispením finančných prostriedkov z Nadácie SPP ako aj z vlastných zdrojov. Ešte raz ĎAKUJEME

Prevádzka materskej školy sa riadi aktuálnym COVID ŠKOLSKÝM SEMAFÓROM (nájdete na stránke MŠVVaŠ SR) a platnými VYHLÁŠKAMI ÚVZ SR. Za Vaše porozumenie ĎAKUJEME

Ekoučebňa - Projekt Volkswagen

Rekonštrukcia - Projekt SPP, Pontis

Regionálna výchova v MŠ Čistinka na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici
Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jednu z možností výchovy umením a aj výchovu k umeniu. Láskavou a hravou formou ňou dokážeme naplniť, množstvo vzdelávacích i výchovných cieľov. V našej materskej škole na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici máme zanietené kolegyne, ktorým nie je ľahostajný odkaz našich predkov. Založili sme detský súbor Čistinka a autentickou formou vedieme deti k úcte a láske k ľudovým tradíciám a ľudovej kultúre. Regionálnej výchove sa materská škola venuje dlhodobo, aj v minulosti organizovala a má v úmysle v budúcnosti organizovať kultúrne podujatia pre deti, s cieľom priblížiť zvyky a tradície regiónu Hont. Aj z tohto dôvodu sme hľadali cestu, ako v tejto neľahkej dobe nájsť zdroje na zakúpenie nových krojov, alebo inú prijateľnú cestu, aby sme priniesli autenticitu, radosť a motiváciu pre ďalšiu prácu s deťmi v tejto oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Mgr.art. Michaele Lajčákovej, ktorá nám pomohla s návrhom a ušila pre naše deti nové kroje. Bez jej pomoci by sa nám to určite nepodarilo Tiež ďakujem pani učiteľkám Petre Dávidovej a Zuzane Maliniakovej, ktoré veľmi pomohli pri ich vzniku a najmä s veľkou láskou a zanietením deťom odovzdávajú odkaz našich predkov. Budeme radi ak podporíte svojimi 2% z daní naše Občianske združenie, ktoré nám pomáha financovať naše aktivity.
Pevne verím, že už čoskoro zorganizujeme oslavu, kde Vám deti odprezentujú naše nové kroje a všetko, čo sa o svojom regióne naučili. Ďakujeme