Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je päťtriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami.

Interiér tried a ich krátky popis, a tiež dokumentáciu z aktivít si môžete pozrieť v sekcii „TRIEDY“

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Chceme, aby deti zažívali pri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu Čistinka radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nachádzali sebauspokojenie v učení hrou, vychutnali si pocit úspechu a dopriali ho aj iným. Okrem iného je pre nás dôležité, aby sa deti naučili chrániť svoje zdravie, pochopili význam zdravej výživy a pohybovej aktivity, učili sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami, chránili životné prostredie a vnímali seba ako jeho súčasť. Ďalšou významnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je výchova úcte k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúry, preto na základe vlastnej iniciatívy budú deti objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo. Deti materskej školy na základe vlastného záujmu spoznávajú krásu ľudových piesní, tancov, hier a dramatických stvárnení života našich predkov v detskom folklórnom súbore Čistinka, ktorý sme založili pri našej materskej škole. Reprezentujú školu smerom k verejnosti a tým získavajú širokú škálu sociálnych zručností.  Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Oznámenie o zápise detí do materskej školy 
na školský rok 2024-2025

Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024-2025

Miesto a termín podávania žiadostí

V termíne od 6.5.2024 do 10.5.2024 bude riaditeľka, alebo zástupkyňa prítomná od 8.00 do 14.30 v riaditeľni MŠ a rada Vám zodpovie všetky otázky.

V prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, je možné si dohodnúť osobné stretnutie na tč 0915 968 412 aj v inom termíne.

Forma zápisu


Zákonný zástupca podá Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o 
zdravotnom stave dieťaťa, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní. Dokument je možné vyzdvihnúť osobne v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke školy www.cistinka.sk v sekcii tlačivá na stiahnutie.

Rodič môže žiadosť doručiť:

 • Osobne

 • Poštou, alebo kuriérom

 • Prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy

 • Prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska) a rodič novú žiadosť nepodáva. Je povinný len doplniť uvedené súhlasy.

KRITÉRIA PRIJÍMANIA

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne

 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta 2024.

Ostatné podmienky a kritéria prijímania detí do MŠ

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca spolu so žiadosťou prikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijate detí do materskej školy, riaditeľka MŠ pri prijímaní uprednostní detí:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola);

 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;

 • ktoré dovŕšili štvrtý rok veku do 31. augusta 2024

 • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú

 • ktoré majú osvojené základné samoobslužné a hygienické návyky

Deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, majú osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita v MŠ.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca najneskôr do 30.6.2024 osobne alebo poštou

Na všetky deti, ktoré k nám prídu sa veľmi tešíme!

Mgr. Andrea Pauková
riaditeľka materskej školy

Reportáže VioTV z našich aktivít

Oddych u nás na Čistinke.

Už dlhšie nás trápilo, že vchod do materskej školy, ktorý je verejným priestranstvom, je v nevyhovujúcom stave. Rozhodli sme sa požiadať o pomoc Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom projektu na základe VZN č.25/2014 a bolo nám schválených 1200 euro. Chceme sa aj touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju a ukázať Vám, že sme finančné prostriedky vynaložili efektívne. S výraznou pomocou zriaďovateľa a Technických služieb mesta Banská Štiavnica boli presťahované kontajnery, ktorých umiestnenie v tesnej blízkosti vchodu do MŠ bolo absolútne nehygienické a esteticky neprijateľné. Boli odvezené betónové kvetináče a stará prehnitá lavička, ktorú sme nahradili novými drevenými vyvýšenými záhonmi, kvalitnou tabuľou na kreslenie pre všetky deti na sídlisku Drieňová, ako aj lavičkami pre deti a aj dospelých. Dobrovoľníckou prácou zamestnanci materskej školy vysadili okrasné dreviny a kvety, ktoré sme zakúpili z vlastných zdrojov – rozpočtu školy. Verím, že časom sa podarí v spolupráci so zriaďovateľom vybudovať aj chodník, ktorý vedie do MŠ. Všetkým sa chceme touto cestou poďakovať, ktorí priložili ruku k dielu.

Nadácia Volkwágen Slovakia nám pomohla svojim grantom a my sa tešíme.

V minulom školskom roku sme v spolupráci so zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s. pánom Mariánom Madrom požiadali o grand Nadáciu Volkswagen Slovakia. Bolo nám schválených 2500 euro na projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť bosonohý chodník, ktorý bude vhodná prevencia zdravému vývinu chodidla a chrbtice a tiež terapia pre deti so zdravotným znevýhodnením. Potrebovali sme obnoviť náter eko farbami, vymeniť krytinu na malom detskom prístrešku, slúžiacemu na hranie a vzdelávanie detí. Taktiež sme potrebovali položiť dopadové plochy pod hrazdy a hojdačky a tým zvýšiť bezpečnosť detí pri pohybových aktivitách. Všetky zámery vďaka finančným prostriedkom, ktoré nám Nadácia Volkswagen Slovakia, a.s. poskytla sa nám podarilo zrealizovať. Zamestnanci a niektorí rodičia prispeli svojou dobrovoľníckou prácou a pomohli dotiahnuť projekt do konca. V septembri deti čakala vynovená školská záhrada. Ešte raz ďakujeme

Nadácia SPP nás opäť nesklamala.

Materská škola požiadala opäť aj tento rok o spoluprácu pani inžinierku Ivetu Mihinovú, ktorá je našou dobrou vílou a pomáha nezištne našej materskej škole už tretí rok. Požiadala o finančné prostriedky prostredníctvom NADÁCIE SPP podaním zamestnaneckého projektu. Pri podaní, ako aj realizácii sme úzko spolupracovali. Cieľom projektu bolo vyhradiť časť záhrady pre bezpečnú hru 2-3 ročných detí, aby mohli zmysluplne tráviť čas v školskej záhrade. Keďže väčšina herných prvkov je viac vhodná pre staršie deti a nám sa hlásia do materskej školy aj 2 ročné drobce, sme veľmi radi, že sa náš zámer naplnil aj s prispením finančných prostriedkov z Nadácie SPP ako aj z vlastných zdrojov. Ešte raz ĎAKUJEME

Ekoučebňa - Projekt Volkswagen

Rekonštrukcia - Projekt SPP, Pontis

Regionálna výchova v MŠ Čistinka na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici
Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jednu z možností výchovy umením a aj výchovu k umeniu. Láskavou a hravou formou ňou dokážeme naplniť, množstvo vzdelávacích i výchovných cieľov. V našej materskej škole na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici máme zanietené kolegyne, ktorým nie je ľahostajný odkaz našich predkov. Založili sme detský súbor Čistinka a autentickou formou vedieme deti k úcte a láske k ľudovým tradíciám a ľudovej kultúre. Regionálnej výchove sa materská škola venuje dlhodobo, aj v minulosti organizovala a má v úmysle v budúcnosti organizovať kultúrne podujatia pre deti, s cieľom priblížiť zvyky a tradície regiónu Hont. Aj z tohto dôvodu sme hľadali cestu, ako v tejto neľahkej dobe nájsť zdroje na zakúpenie nových krojov, alebo inú prijateľnú cestu, aby sme priniesli autenticitu, radosť a motiváciu pre ďalšiu prácu s deťmi v tejto oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Mgr.art. Michaele Lajčákovej, ktorá nám pomohla s návrhom a ušila pre naše deti nové kroje. Bez jej pomoci by sa nám to určite nepodarilo Tiež ďakujem pani učiteľkám Petre Dávidovej a Zuzane Maliniakovej, ktoré veľmi pomohli pri ich vzniku a najmä s veľkou láskou a zanietením deťom odovzdávajú odkaz našich predkov. Budeme radi ak podporíte svojimi 2% z daní naše Občianske združenie, ktoré nám pomáha financovať naše aktivity.
Pevne verím, že už čoskoro zorganizujeme oslavu, kde Vám deti odprezentujú naše nové kroje a všetko, čo sa o svojom regióne naučili. Ďakujeme