Čo je u nás nové?

ZNOVUOTVORENIE 

Otvorenie materskej školy bude slúžiť na znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19. Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

Materská škola na základe dohody so zriaďovateľom otvára prevádzku v čase od 6.30-15.30 hod. s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí. 

Materská škola otvorí najviac štyri skupiny bez ohľadu na to, ktorú triedu dieťa v predchádzajúcom období navštevovalo. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. 

 • Riaditeľka materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. 
 • Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole. 
 • Pri vchodoch do MŠ budú umiestnené piktogramy hovoriace o tom, že vstup je povolený len s rúškom, s vydezinfikovanými rukami, informácia o rozostupoch a počte osôb v šatni, zákaze nosenia hračiek 

Zákonný zástupca a jeho POVINNOSTI

 • Zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa do jeho skrinky 
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá učiteľke minimálne 4 ks papierových utierok a bezoplachovú dezinfekciu rúk – 0,5l
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlo, že v čase mimoriadnej situácie nenosia deti do MŠ hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. 
 • Pred dverami MŠ sa budú nachádzať označenia na dlažbe bezprostredne pred dverami, ktoré určujú rozostupy osôb
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, za čo nesú zodpovednosť zákonní zástupcovia. 
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa denne.

Zápis detí 2020/2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia vlády SR a vyjadrenia Ministerstva školstva je materská škola od 30.03.2020 do odvolania zatvorená. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2855108191239275&id=231177683632352

Rozhodli sme sa preto pre Vás spracovať aktivity pre deti v témach tak, ako sú uvedené v ŠkVP Čistinka. Veríme, že Vám pomôžeme zmysluplne stráviť čas so svojimi deťmi tak, aby sa neustále rozvíjali prostredníctvom hier a aktivít, ktoré budú vnímať ako hru.

Prístup k súborom nájdete v ponuke Dokumenty -> Učíme sa doma

Prajem nám všetkým, aby sme sa čoskoro všetci stretli v plnom zdraví.

Milí rodičia, priatelia detí! Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou darovať 2% z Vašich daní nášmu Občianskemu združeniu. Peniaze použijeme výlučne pre deti materskej školy. Veď úsmev našich drobcov, ich zdravý vývoj, je pre nás všetkých spoločným cieľom. Ďakujeme

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre, a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Č

čestnosť

I

interakcia – vnímajme sa navzájom

S

spolupráca

T

tolerancia

I

interkultúra

N

náročnosť

K

kvalita

A

aktivita