Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Milí rodičia, od 11.01.2021 MŠ podľa nariadenia vlády SR bude otvorená pre rodičov v prvej línii a tých, ktorým povaha práce nedovoľuje prácu z domu.

Z organizačných dôvodov otvárame dve triedy. Bude otvorený LEN PAVILÓN DUBÁCI – LIENKY (pri ceste). V triede Dubáci budú aj deti z triedy Zajačiky a v triede Lienky aj deti z triedy Veveričky. Pavilón Zajačiky a Veveričky bude ráno do 8.00 hod otvorený, aby ste vedeli deťom zobrať prezúvky a potrebné veci zo šatne. Prosím rodičov, aby deťom dali papierové utierky na utieranie rúk do MŠ. Žiadam Vás, aby ste pri odovzdávaní a preberaní detí boli v šatni naozaj len nevyhnutný čas a dodržiavali rozostupy.
Dieťa môže byť prevzaté po prejdení ranným filtrom a zákonným zástupcom podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie. Prosím, aby ste si ho vytlačili ak máte možnosť, čím predídeme zdĺhavému preberaniu detí.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a ústretovosť. Verím, že čoskoro sa budeme môcť stretnúť už všetci spolu.

Keďže situácia je stále taká, že brány našej MŠ sú otvorené len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju doma, pripravili sme pre Vaše deti aktivity na doma, ktoré s nimi môžete robiť a tak s nimi príjemne stráviť čas. Nájdete ich v sekcii Dokumenty – Učíme sa doma

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami.

Interiér tried a ich krátky popis, a tiež dokumentáciu z aktivít si môžete pozrieť v sekcii „TRIEDY“

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Chceme, aby deti zažívali pri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu Čistinka radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nachádzali sebauspokojenie v učení hrou, vychutnali si pocit úspechu a dopriali ho aj iným. Okrem iného je pre nás dôležité, aby sa deti naučili chrániť svoje zdravie, pochopili význam zdravej výživy a pohybovej aktivity, učili sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami, chránili životné prostredie a vnímali seba ako jeho súčasť. Ďalšou významnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je výchova úcte k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúry, preto na základe vlastnej iniciatívy budú deti objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo. Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Č – ČESTNOSŤ
I – INTERAKCIA – VNÍMAJME SA NAVZÁJOM
S – SPOLUPRÁCA
T – TOLERANCIA
I – INTERKULTÚRA
N – NÁROČNOSŤ
K – KVALITA
A – AKTIVITA