Charakteristika školy

Materská škola, Bratská 9, Banská Štiavnica

Všetko pre Vaše deti ...

Materská škola,
Bratská 9, Banská Štiavnica

všetko pre vaše deti …
Materská škola so sídlom MŠ Bratská 9, Banská Štiavnica je právny subjekt.  Je štvortriedna.

MŠ poskytuje celodennú výchovno- vzdelávaciu činnosť pre deti od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

Materská škola sídli v troch budovách s vlastnou záhradou, ktorá je vybavená hracími prvkami a prvkami pre pohybovú činnosť detí pri pobyte vonku. Budovy sú účelové, v dvoch pavilónoch sú triedy, tretí je hospodárska budova s kuchyňou a kanceláriami.

V školskom roku 2018/2019 bude materská škola vo výchovno- vzdelávacom procese vychádzať zo Štátneho vzdelávacieho programu, z analýzy hodnotenia výchovno- vzdelávacieho programu na školský rok 2017/2018, z východiskových úloh práce pre školský rok 2018/2019, ktoré vychádzajú z POP MŠ SR, zo všeobecne záväzných predpisov a koncepčných materiálov, metodických pokynov, smerníc a usmernení platných pre materské školy. Ďalej zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ako aj z Deklarácie ľudských práv dieťaťa a dohovoru o právach dieťaťa.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Banská Štiavnica, ktoré ju financuje z výnosu podielových daní. Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov spojených z prevádzkou školy. Deti z rodín v hmotnej núdzi na čiastočnú úhradu nákladov neprispievajú. Stravu majú tieto deti za symbolickú cenu. Finančné prostriedky získava škola tiež z nájmu priestorov, ktoré vznikli po poklese počtu detí v zariadení. Príjmy takto získané odvádzame na mestský úrad a následne čerpáme podľa potrieb na prevádzku školy. Keďže prioritou našej školy je pohybová výchova vo všetkých formách po celý čas pobytu dieťaťa v MŠ, zriadili sme vo voľných priestoroch telocvičňu, využívanú najmä počas nepriaznivého počasia. V ďalšom období chceme príjmy školy použiť práve na vybavenie týchto priestorov novým športovým náradím.

Cieľom školy je zaručiť deťom zdravý psychický aj fyzický vývoj, podporený emocionálnym a etickým rozvojom jeho osobnosti. Snažíme sa preto vytvoriť dostatočne široký priestor na individuálny prístup ku každému dieťaťu.

V pedagogickom prístupe k deťom uplatňujeme:

  • pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere
  • princíp aktivity dieťaťa
  • situačné rozhodovanie učiteľky

V didaktike MŠ využívame:

  • interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie
  • nové metódy pri nadobúdaní vedomostí, zručností a návykov