Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Vážení rodičia!

Dňa 23.12.2021 bude MŠ uzatvorená z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov, posledný deň, kedy sme v MŠ pred Vianocami je 22.12.2021.

Medzi sviatkami 27.-30.12.2021 je MŠ otvorená pre rodičov z kritickej infraštruktúry, ktorí si nahlásili deti triednym učiteľkám. Bude otvorená trieda Dubáci pre všetky deti.

Dňa 31.12.2021 a tiež 3-7.1.2022 je MŠ uzatvorená.

Opäť sa na Vás budeme tešiť 10.1.2022.

Prajeme všetkým pokojné Vianoce a veľa zdravia

Kolektív materskej školy

Ekoučebňa - Projekt Volkswagen

Rekonštrukcia - Projekt SPP, Pontis

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu zverejnilo aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:
Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Príloha č. 1a – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka
Príloha č. 3 – Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení

Všetky aktualizované dokumenty nájdete tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Celé rozhodnutie si prečítate tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/

 

Čo vyplýva z uvedených nariadení pre zákonných zástupcov:

• Rodičia privádzajú do MŠ len ZDRAVÉ deti bez akýchkoľvek príznakov ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka),
• Rodičia (sprevádzajúca osoba) aj deti majú pri príchode do MŠ na tvári respirátor, dezinfikujú ruky sebe aj svojmu dieťaťu.
• Do šatne vstupuje s dieťaťom len jedna sprevádzajúca osoba s režimom OP (očkovaný/prekonaný) s dodržaním primeraných odstupov.
• Prinesú so sebou vyplnené alebo vyplnia Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako tri dni.
• Nedávajú deťom do MŠ žiadne hračky.
• Počas mimoriadnej situácie si zuby deti po obede v MŠ neumývajú do odvolania.
• Materská škola do odvolania neorganizuje žiadne spoločné akcie ani sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít.
• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri.
• Ak pre pozitivitu člena rodiny alebo dieťaťa, zostáva dieťa v karanténe nahlásia bezodkladne túto skutočnosť MŠ.
Odporúčania pre zákonných zástupcov:
• Rodičia, ktorí sa rozhodnú nepriviesť dieťa do MŠ v záujme zdravia dieťaťa v čase núdzového stavu a majú možnosť si starostlivosť o svoje dieťa zabezpečiť iným spôsobom (napr. rodičia na MD, RD), nahlásia svoje rozhodnutie triednym učiteľkám.

• Ak dieťa nebude v mesiaci december MŠ navštevovať, vypíšete žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v tom prípade neuhrádzate) to však neplatí pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (tieto deti písomne ospravedlníte).
• Odporúčame preventívne ako aj v prípade podozrenia pri príznakoch na Covid 19 urobiť dieťaťu samotest resp. antigénový test v MOM a v prípade pozitívneho výsledku, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť MŠ.

Ďakujeme za porozumenie

Regionálna výchova v MŠ Čistinka na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici
Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jednu z možností výchovy umením a aj výchovu k umeniu. Láskavou a hravou formou ňou dokážeme naplniť, množstvo vzdelávacích i výchovných cieľov. V našej materskej škole na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici máme zanietené kolegyne, ktorým nie je ľahostajný odkaz našich predkov. Založili sme detský súbor Čistinka a autentickou formou vedieme deti k úcte a láske k ľudovým tradíciám a ľudovej kultúre. Regionálnej výchove sa materská škola venuje dlhodobo, aj v minulosti organizovala a má v úmysle v budúcnosti organizovať kultúrne podujatia pre deti, s cieľom priblížiť zvyky a tradície regiónu Hont. Aj z tohto dôvodu sme hľadali cestu, ako v tejto neľahkej dobe nájsť zdroje na zakúpenie nových krojov, alebo inú prijateľnú cestu, aby sme priniesli autenticitu, radosť a motiváciu pre ďalšiu prácu s deťmi v tejto oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Mgr.art. Michaele Lajčákovej, ktorá nám pomohla s návrhom a ušila pre naše deti nové kroje. Bez jej pomoci by sa nám to určite nepodarilo Tiež ďakujem pani učiteľkám Petre Dávidovej a Zuzane Maliniakovej, ktoré veľmi pomohli pri ich vzniku a najmä s veľkou láskou a zanietením deťom odovzdávajú odkaz našich predkov. Budeme radi ak podporíte svojimi 2% z daní naše Občianske združenie, ktoré nám pomáha financovať naše aktivity.
Pevne verím, že už čoskoro zorganizujeme oslavu, kde Vám deti odprezentujú naše nové kroje a všetko, čo sa o svojom regióne naučili. Ďakujeme

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami.

Interiér tried a ich krátky popis, a tiež dokumentáciu z aktivít si môžete pozrieť v sekcii „TRIEDY“

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Chceme, aby deti zažívali pri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu Čistinka radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nachádzali sebauspokojenie v učení hrou, vychutnali si pocit úspechu a dopriali ho aj iným. Okrem iného je pre nás dôležité, aby sa deti naučili chrániť svoje zdravie, pochopili význam zdravej výživy a pohybovej aktivity, učili sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami, chránili životné prostredie a vnímali seba ako jeho súčasť. Ďalšou významnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je výchova úcte k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúry, preto na základe vlastnej iniciatívy budú deti objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo. Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Č – ČESTNOSŤ
I – INTERAKCIA – VNÍMAJME SA NAVZÁJOM
S – SPOLUPRÁCA
T – TOLERANCIA
I – INTERKULTÚRA
N – NÁROČNOSŤ
K – KVALITA
A – AKTIVITA