Profilácia

Poslanie materskej školy upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). „Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti okrem plnenia cieľov vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie kladieme dôraz na ciele vyplývajúce z vlastného zamerania materskej školy (zameranie na ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, ktorý úzko súvisí s ENVIRONMENTÁLNYM ZAMERANÍM).

Zameriavame sa na podporu a pozitívny vzťah k prírode, k ľuďom, ktorí sú súčasťou prírody, kamarátom, ale aj samým k sebe.

Bližšie rozpracovanú profiláciu školy nájdete v Školskom vzdelávacom programe Čistinka.