Folklórny súbor Čistinka a Hudobno-dramatický krúžok

Krúžok vedie: Petra Dávidová a Anežka Luláková

Našim cieľom  je využívať a rozvíjať prvky ľudového umenia, vychovávať deti  k pohybovo-hudobnej vnímavosti a schopnosti chápať krásu slovenských tradícií najmä z oblasti Hont. Zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb a jednoduché vyjadrenie rytmu. Utvárať u detí pozitívny vzťah k hudbe, vyvolávať u detí radosť nielen z hudby, ale aj z pohybu, podporovať ich zdravé sebavedomie a sebadôveru. Podporovanie morálneho a emocionálneho vývinu a prehlbovanie postoja u detí k zdravému životnému štýlu pôsobí ako preventívny program v boji proti obezite, vštepuje deťom zdravú súťaživosť, formuje správanie sa v kolektíve.