Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska