Dopravná škôlka

V areáli materskej školy budujeme dopravné ihrisko s dopravnými značkami. Snahou materskej školy je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke. Učiť deti poznať a rešpektovať pravidlá cestnej premávky v roli chodca, spolujazdca, cyklistu i budúceho potenciálneho vodiča cestnej premávky. V neposlednom rade vytvárať správne a trvalé pohybové návyky už od útleho detstva, aby to, čo dieťa získa v detstve mohlo a vedelo využiť v dospelosti. Pozitívny vzťah k pohybovej aktivite ovplyvní aj zdravý životný štýl.

Čiastkové ciele:

  • vedieť sa orientovať v okolí
  • uvedomovať si vzťah dopravných prostriedkov k ekológií
  • vedieť rozlíšiť a pomenovať dopravné značky
  • utvárať základy v oblasti pracovnej disciplíny
  • utvárať pravidlá správania sa chodca
  • utvárať pravidlá správania sa cyklistu
  • utvárať návyky v oblasti cestovania v dopravných prostriedkoch