Športové aktivity MŠ v súlade so ŠkVP Čistinka

Dajme spolu gól!!!

Materská škola si dala za cieľ podporovať zdravý životný štýl a teda viesť deti k pohybovej aktivite a vytvárať možnosti a priestor pre jej realizáciu. Preto sa zapojila do projektu „Dajme spolu gól“, ktorý je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je vhodný pre dievčatá a chlapcov vo veku 4-6 rokov.

Ciele projektu:

 1. Ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
 2. Osvojenie si základných pohybových návykov
 3. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
 4. Rozvoj kognitívnych funkcií detí
 5. Motivovať deti k športovej aktivite
 6. Vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite
 7. Hravými prostriedkami ukázať (nie presviedčať) pozitíva pohybu.

Obsah projektu Dajme spolu gól:

Pohybovo-športová aktivita so zameraním na FUTBAL bude mať rôzne zameranie:

  1. všeobecný pohybový rozvoj:
      – všeobecná pohybová príprava
   – koordinácia
   – rýchlosť o obratnosť
  2. rôzne formy hier a súťaží:
   – pohybové hry (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry)
   – pohybové hry s loptou
   – pohybové hry so zameraním na futbal
  3. voľná hra

Projekt bude prebiehať na základe záujmu a registrácii dieťaťa zákonným zástupcom na stránke SFZ, čím dáva súhlas na realizáciu a účast dieťaťa v projekte, ďalej písomného informovaného súhlasu zákonných zástupcov detí MŠ.

Realizácia aktivít počas školského roka:

Aktivity sa budú realizovať v mesiacoch október, november, február, marec, apríl, máj v súlade s metodikou projektu SFZ pod vedením licencovaného trénera a pedagogického zamestnanca.

Pohybové aktivity sa budú uskutočňovať podľa dohodnutého harmonogramu 4-5 krát do mesiaca.

V mesiacoch december – január – február, kedy sa projekt nerealizuje, bude MŠ realizovať vlastné pohybové aktivity pre deti predškolského veku, ktoré budú v súlade s horeuvedenými cieľmi projektu.

Deti budú napĺňať ciele, ktoré budú plánované v týždennom pláne, budú realizovať zimné aktivity – kĺzanie, sánkovanie, guľovanie, zimné vychádzky do blízkého okolia.