Školská integrácia

Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Materská  škola vytvára  podmienky  na rozvoj osobnosti každého žiaka. V spolupráci s centrom  špeciálnopedagogického  poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa venujeme aj  deťom so špeciálnymi výchovnými problémami.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je zaraďované do špeciálnej triedy MŠ na základe žiadosti rodičov a odporúčaní DIC.
Každé dieťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracúva  MŠ spoločne s DIC.

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

 • Základné informácie o dieťati
 • Požiadavky na úpravu prostredia triedy
 • Modifikáciu učebných osnov
 • Aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov
 • Špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov dieťaťa
 • Špecifiká organizácie a foriem vzdelávania
 • Požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok
 • Zabezpečenie servisu odborníkov – asistent učiteľa, psychológ a iní
 • Individuálny vzdelávací program sa podľa potreby, minimálne však  2-krát   ročne prehodnocuje, ak je to potrebné dopĺňa a upravuje. Zmeny sa konzultujú s rodičmi a zainteresovanými odborníkmi.
 • Všetky špecifické úpravy sa vypracúvajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho  dieťaťa.

Pri vytváraní podmienok na vzdelávanie deti so špeciálno-výchovnými potrebami sa MŠ snaží predovšetkým o:

 • zabezpečenie odborného prístupu pred zaradením dieťaťa do vzdelávacieho procesu – t.j. včasná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika
 • zabezpečenie vzdelávania kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami
 • vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu
 • úpravu vzdelávacieho obsahu, zaradenie špeciálnych aktivít, úpravu prostredia na vzdelávanie – pracovné boxy, oddychový kútik, vypracovanie zodpovedajúceho usporiadania denných činností
 • špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov
 • aplikáciu alternatívnych foriem komunikácie – augumentatívna  a alternatívna komunikácia
 • úzku spoluprácu s rodičmi, občianskymi združeniami
 • uspokojenie  individuálnej potreby konkrétneho dieťaťa, vyplývajúce z odbornej diagnostiky.