Slušná škôlka

V dobe, kedy je spôsob života nastavený na takú úroveň, že kultivované správanie a dodržiavanie základných pravidiel slušného správania sa odsúva kdesi na okraj našej spoločnosti chceme deti viesť k takým hodnotám, aby dostali základy kultivovaného správania a vyrástli z nich dobrí a uvedomelí členovia našej spoločnosti. Je potrebné klásť dôraz na získanie elementárnych sociálnych zručností, dôležitých pre sociálnu komunikáciu s rovesníkmi a pre fungovanie dieťaťa medzi ľuďmi v širšom spoločenskom prostredí. Naším cieľom je, aby malo každé dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania  osvojené kultivované správanie a dodržiavanie základných pravidiel slušnosti.

Čiastkové ciele:

  • utvárať prosociálne cítenie a správanie
  • utvárať schopnosť aktívneho počúvania
  • utvárať pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíjať sociálnu komunikáciu
  • utvárať schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať iných
  • utvárať schopnosť citovej reflexie
  • utvárať základy empatie
  • posilňovať kooperatívne správanie
  • utvárať schopnosť nezištne pomáhať iným
  • posilňovať individualitu a schopnosť byť sám sebou
  • zvyšovať sociálnu a emocionálnu úroveň