MŠVVaŠ SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

 1. Pozitívne testovanej osobe sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 ÚVZ z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe a osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
 2. Zamestnanec, ktorý obdrží pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť.
 3. Zamestnanec, ktorý obdržal pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom testu a je v povinnej 10-dňovej izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone práce z domácnosti podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce.
 4. V prípade, že výkon práce z domácnosti nie je možný a zamestnanec nečerpá pandemickú PN, zamestnávateľ sa môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce.
 5. V prípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu, ministerstvo školstva odporúča, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie postupom podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020.
 6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, rodič informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Rodič oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak nie, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej izolácie odovzdáva rodič škole potvrdenie od lekára.
 7. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 ÚVZ z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16. b) Podľa § 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Oznam je uvedený v Prílohe č. 1 tohto usmernenia. c) V zmysle týchto vyhlášok platí povinná izolácia iba pre zamestnanca a členov jeho domácnosti. Zamestnanci na tom istom pracovisku, ktorí majú negatívny výsledok testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.
 8. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy
  a) Rodič ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. MŠVVaŠ SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do MŠ na najbližších 10 dní. Pokiaľ ide o rodiča žiaka ZŠ, ministerstvo odporúča rodičovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3., 4. , 5. , 10. a 11.  2020. Pri návrate do školy po viac ako 3 dňoch predkladá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.
  b)Dieťa v MŠ, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka ZŠ a, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako 3 dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.
  c) Zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu a nespadá pod výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16, nemôže v zmysle vyhlášky č. 16 vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia. Podľa vyhlášky č. 16 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov. V tomto prípade je možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce z domu. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.
  d) Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov (výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16), môže podľa vyhlášky č. 16 vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone práce z domu tak, aby zamestnanec nevstupoval do vnútorných a vonkajších priestorov školy 10 kalendárnych dní od ukončenia testovania. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.

Vážení rodičia,
ďakujeme všetkým, že dodržiavate hygienické opatrenia – ROR, že ste zodpovední a do MŠ privádzate len deti z rodín, ktoré boli negatívne testované, z bezinfekčného prostredia, čo ste svojim podpisom potvrdili, keď ste podpísali Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie nájdete aj v dokumentoch na stiahnutie. Prosím, aby ste nás informovali, pokiaľ sa zdravotný stav dieťaťa zmení, alebo Vám bude nariadená karanténa.

Dôverujeme Vám a veríme, že nám všetkým ide o bezpečnosť a zdravie všetkých.

Mgr. Andrea Pauková
riaditeľka MŠ
Bratská 9
969 01 Banská Štiavnica


Príloha na stiahnutie: Usmernenie pre školy po celoplošnom testovaní