Zdravá škôlka

V súčasnej dobe, kedy nesprávne stravovacie návyky a fyzická inaktivita už v rannom veku predstavujú významný faktor obezity a ďalších civilizačných chorôb sa v našej materskej škole snažíme prostredníctvom pohybových aktivít, športových aktivít a doplnkových aktivít (predplavecká príprava) viesť deti k celoživotnej a uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie. Našou snahou je dosiahnuť zdravší spôsob života systematickou starostlivosťou o svoje zdravie, dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, zdravej životosprávy s dostatočným množstvom pohybových aktivít. Toto zameranie podporuje zdravý rast a správny psychomotorický vývin detí.

Aktivitami zameranými na zdravý životný štýl chceme viesť deti k uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie. Naším cieľom je, aby malo každé dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania vytvorené návyky správnej životosprávy a zdravého životného štýlu.

Čiastkové ciele:

  • Utvárať a osvojovať si základné hygienické návyky
  • Vedieť udržiavať poriadok vo svojom okolí
  • Vedieť dodržiavať zásady ochrany zdravia s pomocou dospelých
  • Utvárať pravidlá správneho držania tela
  • Poznať ľudské telo a uvedomovať si základné anatomické kategórie
  • Uvedomovať si, že pravidelné cvičenie a pohyb na čerstvom vzduchu prospieva zdraviu
  • Uvedomovať si a vedieť prečo je pohyb prospešný pre zdravie človeka
  • Dodržiavať pravidlá v pohybových hrách
  • Vedieť rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a choroby